జనగామ యువత -ఆత్మగౌరవ పతాక

జనగామలో ఆత్మగౌరవ జండా కోసం… ఆత్మీయ మిత్రులతో బిజెపి ఆత్మీయ సమావేశం…

ఈరోజు జనగామ పట్టణానికి సంబంధించిన 19,20,21,22 వార్డులకు సంబంధించిన యువత ఈ రోజు శ్రీ బెజాడి బీరప్పన్న గారితో ప్రత్యేకంగా సమావేశం ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది “జనగామ పట్టణానికి సంబంధించిన అనేక విషయాలపై వార్డులోని సమస్యలు రాబోవు కాలంలో ఆత్మగౌరవ పతాకాను జనగామలో ఎగిరేయాలని స్థానిక సమస్యలు అభివృద్ధిపై చర్చించడం జరిగింది..

ఈ కార్యక్రమంలో వివిధ వార్డులకు సంబంధించినటువంటి యువత పెద్ద ఎత్తున పాల్గొనడం జరిగింది.

Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *